튜토리얼이 너무 어렵다_The Tutorial is Too Hard

Ngày 15/12 cho tới 22/12

Báo Động Đỏ !!!

Ms Lich ta đây ! Cùng với những undead của mình đã hoàn thành xong 20 chương truyện ( dịch và edit ) . ! 

Nhưng tụi này sẽ không đưa cho nhân loại các người vì : 

[ Tuần sau , tụi này bận đi đánh chiếm 1 vài vùng đất mới nên lúc về sẽ có 30 chap đền bù cho ]

Nếu như đói quá thì tụi này sẽ đăng trước 3 chap cho ^^ .

Vậy nhân loại , giờ các ngươi muốn gì nào ? 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN